BAĞIŞ YAP GÖNÜLLÜ OL

İNSAN HAKLARI VE ADALET HAREKETİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “İnsan Hakları ve Adalet Hareketi Derneği” dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Derneğin Amacı
 

Madde 2- Dernek, insan haklarını korumak, insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmek, insan hakları bilinci oluşturmak, adaleti ve barışı tesis etmek amacıyla kurulmuştur.

Derneğin Manifestosu/Kurucu Metni:

Madde 3- Biz İnsan Hakları ve Adalet Hareketi kurucuları olarak, mücadelemizin dinamiğini, kimliğimizi oluşturan değerlerden almaktayız. Hiçbir bireyden, kurumdan ve devletten bir beklentimiz yoktur.

Hedefimiz; insanın onurlu yerini, varlığın doğasını korumak, âdil bir barışın tesisi için silahlanmanın, savaşların önüne geçmek, kaynakların âdil paylaşımına katkı sağlamaktır.

Mücadelemizin ilkeleri kulluğumuz gereği, ait olduğumuz değerlerin sorumluluğuyla oluşmakta, bir başkasının yanlışlarına tepki veya doğrularına katılma eğiliminden doğmamıştır. Netice birliği sağlayan örtüşme alanlarının verimli çalışmaya imkân oluşturacağına da inandığımızdan, bu alanlarda birlikte çalışmaktan çekince duymayız.

İnancımız gereği, ‘insana iyilik taşıma’ sorumluluğuyla ortaya çıktık ve aynı anlayışla yürümeyi hedefliyoruz.

Değişen şartlarda, farklı mekânlarda ilkelerimizin değişmeyeceğini, gayretimizin aynı ibâdet bilinciyle sürmesini hedefliyoruz. Hatalarımızın insani özelliklerimizden, imkânlarımızın sınırlılığından kaynaklanabileceğini şimdiden açıklıyoruz.

Bu bilinçle yola çıkarken;
 

 1. Müslüman kimliğine sahip İnsan Hakları ve Adalet Hareketi kurucuları olarak, insanı, yaratılmışların merkezinde onurlu bir varlık olarak kabul ediyoruz. Kainatta bulunan bütün varlıkların ve devinimin insana hizmet için varolduğuna inanıyoruz.
   
 2. İstisnasız, her mekan ve dönemde yaşayan ve dünyadan göçmüş insanın Yaratıcı’nın murâdı olduğuna inanıyor, yaşayanların varlığına ve ölmüş olanların cevap hakkına saygının korunması gerektiğine inanıyoruz.
   
 3. Zaman ve mekân seçmeksizin bütün insanların aynı Yaratıcı tarafından bir anne-babadan dünyaya geldiklerini kabul ediyor ve her insanın doğuştan aynı değeri taşıdığını düşünüyoruz. İnsana ırk, cinsiyet, renk yoluyla üstünlük ve eksiklik atfetmenin yanlış olduğunu savunuyoruz.
   
 1. İnsanın varlık tasavvurunu oluşturmasında, özgürce karar vermesini, hiç bir dayatmaya, engele muhatap olmadan dinini, ideolojisini seçebileceğini, devlet, aile, kabile vb. baskılardan âzâde olarak anlam dünyasını oluşturmasını önemsiyoruz.
   
 2. İnsanın yeryüzünde seçtiği varoluşsal duruşunu, bilgi ve eylem boyutuyla, başkalarına müdahale etmedikçe serbestçe seçebileceğini, yaşam tarzlarını oluşturmada özgür olduklarını, hakları kötüye kullanmadıkça, dokunulmaz olduklarını kabul ediyoruz.
   
 3. İnsanın kendini gerçekleştireceği temel haklarını bir bütün olarak kullanmasını önemsiyor ve ortaya çıkacak dayatma ve engellerle mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz.

 

 1. İnsanın kendini gerçekleştirme ortamı için;
  • Her türlü korku ve tehditten âzâde olarak can güvenliğine sahip olması gerektiğine, (Can Emniyeti)
 • Giyinme, barınma ve emeğini değerlendirerek elde ettiği mülkünün dokunulmaz olduğuna, (Mal Emniyeti)
 • Nedeni kendinde mahfuz olmak kaydıyla, seçtiği dine mensup olarak, yaşam tarzını kurması, ibadetlerini engelsiz yerine getirmesi, tek başına veya grupça dinini her türlü araçla anlatabilmesine, (İnanç Emniyeti)
   
 • Fikir edinme, düşünme, düşünceyi açıklama, örgütlenme ve toplumsal aktivitelere, benimsendiği oranda katılabilmesine, (Akıl Emniyeti)
   
 • Her insanın bedeninin ve manevi boyutunun bir bütün olduğuna, kendisi kadar çevresinin de bu konuda sorumluluğuna inanıyoruz. Dünyaya gelecek nesillerin, anne karnında ve dünyada yaşama sorumluluğu aile, çevre, toplum/devlete ait olduğunu düşünüyoruz. İnsanların cinsel sapmalarının, intihar girişimlerinin, ötenazi ile hayata son vermenin, genetiğe müdahalenin toplumdaki mahrumiyet ve yanlış yönlendirmeler nedeniyle ortaya çıktığını görüyor ve bu tür teşviklerin hak ihlali olduğunu düşünüyoruz. Tıbbın ancak insanın tedavisine, acısının dindirilmesine hizmet etmesi gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda mevcut kimi insan hakları yaklaşımlarını hatalı, eksik ve yanlış olarak tasnif ediyoruz. (Nesil Emniyeti)
 1. İnsandan insana erdemin; temenni, fikir, eylem olarak çıkmasını önceliyor; insana değil, insandan neşet edecek kötülük eylemine karşı olduğumuzu beyan ediyor ve dayanışma alanını kimlik üzerinden değil eylem merkezli olarak ele alıyoruz.
   
 2. Haksızlık yapanın kimliğine bakmadan eylemine karşı durmak ve gerekirse farklı kimliklerle bu eyleme karşı dayanışma içinde olmayı, olması gereken tavır olarak görüyoruz.
   
 3. Kötülüğün; birey, grup, toplum, devlet ve paktlar düzeyinde olmasına bakmaksızın karşısında yer almayı, her insanın vicdan sahibi olmasının bir gereği görüyoruz. İyiliğin de aynı düzlemde desteklenmesini önemsiyoruz.
   
 4. Toplumların seçim yoluyla yönetilmelerini önemli görüyoruz. Temel hakların korunmasını, her yönetim tarzının ideolojisine bakmadan bir dayanışma alanı olarak kabul edilmesini önemli buluyor ve hukuk devleti olmanın vasfının bu kriterle başladığına inanıyoruz.
   
 • Yaşadığımız çağda insanın büyük bir tehditle karşı karşıya bulunduğunu görüyor; acımasız, hedef seçmeyen silahların gölgesinde, ekonomik dengesizliklerin karşısında açlıktan ölümle yüzleşen milyonlarca insanın varlığına karşı dünyanın sessiz kalışını kabullenemiyoruz.
   
 1. İnsanın doğduğu mekâna, zamana, ailesinin konumuna bakmaksızın, dünyaya suçsuz geldiğine inanıyor ve suç tespitinin ancak bağımsız mahkemelerce, âdil yargılanma sonucu verilebileceğini ve suçun şahsiliği ilkesi gereği hiç bir yakınına teşmil edilemeyeceğini savunuyoruz.
 • Ötekileştirmenin düşmanlığa vardırılmasına şahit olduğumuz çağda, empatinin önemine vurgu yapıyor ve istisnasız her insanın her türlü merâmını bir başkasına aktarmasında şiddet ve hakâret içermeden, teklif düzeyinde ve sorumlu bir dille yapılmasını değerli buluyoruz.

 

TÜZÜK METNİNİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

© 2017 İHAK Tüm Hakları Saklıdır.